Relacja z Marszu dla życia i rodziny - Tarnobrzeg 2016 

„Punkt Wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych doświadczeniem kryzysu psychicznego”

 

 

W wymienionym Punkcie chcielibyśmy prowadzić działalność interwencyjną dotyczącą pacjentów psychiatrycznych i ich rodzin, która koncentrowałaby się głównie na: 

  • minimalizowaniu następstw kryzysów psychicznych tj. łagodzeniu zachowania chorych, pomocy w rozumieniu tych zachowań oraz zapobieganiu trwałemu zerwaniu więzi chorego z jego naturalnym środowiskiem społecznym;
  • działaniu na rzecz wzmocnienia więzi chorego z lekarzem, terapeutą, rodziną;
  • współpracy z instytucjami oraz osobami mogącymi stanowić wsparcie w sytuacji kryzysu ( lekarz psychiatra, pracownik socjalny, rodzina, miejsce pracy, policja, zarząd spółdzielni mieszkaniowej itp.);
  • wparciu osób samotnych i opuszczonych;
  • diagnozie źródeł kryzysu psychicznego;
  • poradnictwie specjalistycznym, głównie w zakresie dostępnych form pomocy i wsparcia dla pacjentów psychiatrycznych oraz ich rodzin;

Działania nasze będą prowadzone przez doświadczonych w pracy z osobami chorującymi psychicznie specjalistów: psychologa, terapeutę, pracownika socjalnego oraz pielęgniarkę psychiatryczną, a skierowane będą do osób dotkniętych kryzysem psychicznym, członków ich rodzin, a także szerszego środowiska społecznego ( sąsiedzi, znajomi, miejsce pracy itp.) Chcielibyśmy świadczyć swoje usługi nie tylko stacjonarnie w Punkcie Wsparcia, ale także w naturalnym środowisku społecznym, w miejscu zamieszkania osoby w kryzysie.